Banner image
Content / EFL / 1000-words / the-bedroom .. concise-view << previous next >>

The Bedroom -

 • Wò shì (Bedroom)
  1. jìng zi (mirror)
  2. chōu tī guì (chest of drawers)
  3. diàn shì (television)
  4. zhĕn tou (pillow)
  5. yī guì (wardrobe)
  6. dì tăn (rug)
  7. xiăo dì tăn (rug)
  8. chuáng dān (sheet)
  9. shū zi (comb)
  10. mián bèi (duvet)
  11. yĭ zi (chair)
  12. chuáng (bed)
 • Website by Ibiscuits